توسعه طرح تدوین نظام مدیریت خوردگی در شرکت ملی گاز ایران


Header-CM

تعمیم طرح مدیریت خوردگی در مراکز غیر پایلوت شرکت ملی گاز ایران

تعمیم طرح مدیریت خوردگی در شرکت‌های غیر پایلوت شرکت ملی گاز ایران، پیشتر گروه اجرایی شرکت راهبری مدیریت آرمانی نظارت بر این طرح و ارائه خدمات MC این طرح بزرگ و حائز اهمیت را بر عهده داشته است.

>

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌