طرح مدیریت ریسک با رویکرد بیمه در تأسیسات پالایشگاه‌های گاز


NIGC Insurance RIsk Management Project

طرح خدمات مدیریت ریسک با رویکرد بیمه در تأسیسات شرکت‌های پالایش گاز

اهم فعالیت‌های گروه مشاور MC شرکت راهبری مدیریت آرمانی در طرح خدمات مدیریت ریسک با رویکرد بیمه در تأسیسات پالایش گاز، نظارت و ارائه خدمات مشاوره MC جهت افزایش احتمال موفقیت این طرح در 5 پایلوت از شرکت ملی گاز ایران:

  • مشاوره  در تدوین ساختار سازمانی طرح به‌گونه‌ای مناسب، شامل تشخیص نقش‌ها، مسئولیت‌ها، اختیارات و جواب‌گویی‌ها به‌صورت شفاف، تا از بروز سردرگمی، شلختگی‌ها و بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری شود.
  • نظارت با دید از بیرون و نگاه یکپارچه نسبت به پروژه‌های طرح، با مدیریت ریسک مناسب، تبادل و هم‌افزایی دانش بین پروژه‌ها،  برقراری ساختار ارتباطی مناسب بین تمام ارکان طرح از طریق فرآیندهای ارتباطی چابک و بهینه، نظارت بر کیفیت برنامه تدوین‌شده، تنظیم ساختار گزارش‌دهی متناسب با هر پروژه و بازه‌های زمانی این گزارش‌ها، کنترل خروجی‌های پروژه ‌ها و مستندسازی پروژه‌ها در راستای کارایی و اثربخشی پروژه‌ها و جلوگیری از اتلاف هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم ، که از لحاظ ساختار سازمانی پروژه، به دلیل مشغله‌های مدیران ارشد کارفرما و مجریان طرح و تمرکز ایشان بر جزئیات اجرا و اتمام پروژه‌ها، نیاز به این رکن نظارتی ضروری می‌نماید.
  • ایجاد زبان و ادبیات مشترک و استاندارد به‌گونه‌ای نظام‌مند بین مجری و کارفرما
  • تبدیل تصمیات متخذه در جلسات به فعالیت‌های برنامه و پیگیری آن‌ها
  • ثبت و مدیریت دانش‌های حاصل از اجرای پروژه‌ها تا با امکان دسترسی بهینه  به آن‌ها در آینده به رسوب دانش و بالندگی سازمان کمک کند، و موجب به اشتراک‌گذاری تجربیات بین نفرات اعم خبره و جوان گردد.
  • بهبود فرآیندها با دید بیرونی نسبت به پروژه در راستای بهینه‌سازی مصرف زمان و منابع
  • مشاوره و اطلاع‌رسانی به مدیریت ارشد سازمان به محظ ایجاد ریسک‌های جدید ، در جهت پاسخ‌دهی مناسب به ریسک‌ها و مدیریت شایسته  آن‌ها و  تقویت راهبری مثبت پروژه‌ها
  • مشاوره و اطلاع‌رسانی به مدیریت ارشد سازمان به محظ ایجاد رخدادهای جدید ، در جهت پاسخ‌دهی مناسب به رخداد‌ها  و ریسک‌های تازه ایجادشده در اثر آن‌ها و مدیریت شایسته  آن‌ها و  تقویت راهبری مثبت پروژه‌ها
  • اطلاع‌رسانی به مدیریت ارشد سازمان از جریان پروژه گزارش‌دهی بهینه متناسب با هر لایه مدیریت سلسله مراتبی سازمان
  • افزایش قابلیت پاسخگویی مجریان طرح با اعمال نظارت علمی و پیوسته

>

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌