چگونه ریسک‌های پروژه را به صورت کمی تجزیه و تحلیل کنیم؟


 

تجزیه و تحلیل کمی

تفاوت در چیست؟

 

آنالیز ریسک کیفی

تحلیل کیفی، که ما تا اینجا توصیف کردیم، معمولاً ذهنی است و در نهایت متکی به قضاوت افراد است. این بررسی، تجزیه و تحلیل و تفسیر مشاهدات به منظور کشف معانی و الگوهای اساسی است.

به‌همین دلیل است که کارشناسان و تجربیات آنها اطمینان بیشتری نسبت به یافته‌های کیفی می‌تواند برای ما داشته باشند. حتی در این صورت، ممکن است دو یا چند متخصص به اطلاعات یکسان نگاه کرده و به دو یا چند نتیجه متفاوت برسند. در زمینه محدود تحلیل ریسک پروژه، این بدان معنی است که ذینفعان مختلف ممکن است درک منحصر به فردی از "احتمال زیاد" و "اثر زیاد" داشته باشند، به عنوان مثال:

می توانید بگوییدکه این خود، یک ریسک است؛ که یک پاسخ به آن، ایجاد یک مجموعه استاندارد از تعریف ریسک در سند برنامه مدیریت ریسک است.

 

احتمال

تقریبا قطعی

انتظار میرود این ریسک حداقل یک بار در پروژه اتفاق بیافتد.

بسیار محتمل

انتظار میرود این ریسک در هر سه پروژه فقط یک بار اتفاق بیافتد.

محتمل

انتظار میرود این ریسک در هر ده پروژه فقط یک بار اتفاق بیافتد.

به احتمال‌کم

انتظار میرود این ریسک در هر بیست و پنج پروژه فقط یک بار اتفاق بیافتد.

به ندرت

انتظار میرود این ریسک در هر صد پروژه فقط یک بار اتفاق بیافتد.

 

 

تجزیه و تحلیل کمی ریسک  

 

از طرف دیگر، استفاده از اطلاعات مربوط به اعداد و تحلیل هر آنچه دقیقاً قابل اندازه گیری می‌باشد، تجزیه و تحلیل کمی ریسک نامیده می‌شود. 

متداول‌ترین روش آن، تحلیل آماری است. شماممکن است تصور کنید که این روش  قابل اعتمادتر است. با این حال، همچنان قانون "ورودی زباله، خروجی زباله به همراه خواهد داشت،" در اینجا نیز صادق است.

یافته‌های کمّی فقط زمانی خوب خواهند بود که داده‌های موجود - در زمینه مدیریت ریسک قابل اطمینان و مرتبط  باشند. تفاوت اساسی بین تجزیه و تحلیل ریسک کیفی و کمی این است که تجزیه و تحلیل کیفی به شما امکان مقایسه ریسک‌ها نسبت به یکدیگر را می‌دهد(خروجی اصلی این فرآیند رتبه بندی ریسک است). در حالی که تجزیه و تحلیل کمی، مقادیر مشخص و تجربی را به دارایی‌ها، ضررهای مورد انتظار و هزینه کنترل آنها اختصاص می‌دهد.

 

روش های آماری

 

به عنوان مثال یک برآورد سه نقطه‌ای، درواقع یک روش کمی برای محاسبه بهترین و بدترین حالت‌های ریسک هنگام تخمین است.

به همین ترتیب، ما در مرحله آغازین پروژه از روش ارزش پولی مورد انتظار برای تجزیه و تحلیل مجموع ریسک سناریوهای مختلف استفاده کردیم.

ما در مبحث بعدی در مورد برنامه‌ریزی احتیاطی مجدداً این مورد را مرور خواهیم کرد.

تجزیه و تحلیل مونت کارلو، یک روش شبیه سازی مرتبط است، که از مدلی استفاده می‌کند که عدم قطعیت‌های مشخص شده پروژه را به اثر بالقوه آنها بر اهداف پروژه ترجمه می‌کند.

در اصل این تکنیک برای محاسبه احتمال در بازی رولت استفاده می‌شد.

روش حل مسئله مونت کارلو، برای تعیین حدود احتمال قطعی پیامدها استفاده می‌شود که با اجرای هزاران یا صدها هزار آزمون و خطا، با استفاده از متغیرهای تصادفی و تکرار آن ها انجام می‌شود.

در یک توزیع احتمال این به شما امکان می‌دهد، همه نتایج احتمالی تصمیمات خود را ببینید و اثر ریسک را ارزیابی کنید، و در صورت نبود اطمینان بهتر تصمیم‌گیری نمایید

در تجزیه و تحلیل ریسک هزینه نیز می توان از شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخمین هزینه استفاده کرد.

خروجی حاصل از شبیه‌سازی هزینه-ریسک در اینجا نشان داده شده است.

برای نتایج برنامه زمانبندی نیز می‌توان منحنی‌های مشابهی را با استفاده از نمودار شبکه زمانبندی و تخمین مدت زمان، ایجاد کرد.

انتظار نمی‌رود برای گذراندن این دوره شبیه‌سازی مونت کارلو را انجام دهید. دراینجا فقط  از پیچیده‌ترین روش‌های کمی که در دسترس شماست به عنوان نمونه‌ای، نشان داده شده است.

 

ورای ریسک

مشکل اصلی در استفاده از روش کمی در تحلیل ریسک پروژ در بیشتر مواقع داده‌های عملیاتی کافی برای اجرای مدل‌های آماری وجود ندارد.

پروژه‌ها ذاتاً تعهداتی منحصر به فرد یا غیرمعمول برای یک سازمان هستند.

به همین ترتیب، هرچه مدل کمی ما پیچیده‌تر باشد، تحلیل ما مبهم خواهد شد.

به‌عبارت دیگر، هرچه برای ذینفعان متوسط دشوارو پیچیده باشد، رسیدن به اجماع دشوارتر خواهد بود.

 

و غالباً برخی یا تمام  ورودی های مدل در معرض عدم اطمینان هستند، از جمله خطاهای اندازه گیری، عدم وجود اطلاعات و درک ضعیف یا جزئی از نیروهای و مکانیزم های تاثیرگذار.

این عدم اطمینان باعث محدودشدن اعتماد ما به پاسخ یا خروجی مدل  می شود- که این  عدم اطمینان خود ریسکی است که باید تحلیل و پاسخ‌دهی شود.

به همین دلیل، ما هیچ ارجحیتی قائل نمی‌شویم و همچنین توصیه نمی‌کنیم که کدام روش بهترین است.

با این وجود، اگر پیش‌بینی و کنترل عدم قطعیت، قصد مدیریت ریسک پروژه باشد، یکی از چالش‌ها یافتن ترکیب  مناسب، از ابزارهای تشخیصی و تحلیلی در زمینه کار انجام شده است.

 

 

 

Working from Bristol & London we deliver projects throughout
the UK & internationally‌,‌ applying rigorous technical expertise with
positivity and enthusiasm to bring ideas to reality‌.‌

0


نظر شما: